MINI POWERTABS BAN 012

White Mini PowerTabs on red banner